Toy Series in the Bots Master Universe
#ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Bots MasterToy Biz1994 - 1994

Superman on eBay